Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení


Tato politika zpracování osobních údajů byla vypracována v souladu s požadavky Federálního zákona №152-ФЗ "Ob osobních údajích" ode dne 27.07.2006 a určuje postup pro zpracování osobních údajů a bezpečnostní opatření zpracování osobních údajů Think bau tech (dale jen "Provozovatel").

1. Nejhlavnějším cílem a podmínkou realizace činností provozovatele zůstává dodržování práv a svobod člověka a občana po dobu zpracování jeho osobních údajů včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.

2. Na veškeré informace které může provozovatel získat o návštěvnících webových stránek http://tbtgmbh.at se vztahují zásady provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady").



2. Základní pojmy používané v Zásadách


1. Automatizované zpracování osobních údajů – to je zpracování osobních údajů pomocí počítačové techniky.

2. Blokování osobních údajů – dočasné přerušení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k objasnění osobních údajů).

3. Webová stránka (website) - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databáze, které zajistí jejich dostupnost na internetu na adrese stránky http://tbtgmbh.at.

4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologie, kteří zajišt´ují jejich zpracování, a také technických prostředků.

5. Zneosobnění osobních údajů - úkony, jejichž důsledkem bez použití dodatečných informací není možné určit příslušnost osobních údajů konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektoví osobních údajů.

6. Zpracování osobních údajů - jakákoli činnost (operace) nebo soubor činnosti (operací) prováděných pomoci automatizačních prostředků nebo bez použití těchto prostředků s osobními údaje, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, zpřesnění (aktualizace, změna), vyndávání, používání, přenosu (distribuce, poskytování, zpřístupňování), zneosobení, blokování, vymazání, zničení osobních údajů.

7. Operátor / Provozovatel - státní orgán, obecní úřad, právnická nebo fyzická osoba, která samostatně nebo společně s jinými osobami organizuje a (nebo) zabezpečí zpracování osobních údajů, jakož i definování účelu zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovávány, akce (operace) prováděné s osobními údaji.

8. Osobní údaje - veškeré informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo určitelného uživatele webové stránky http://tbtgmbh.at .

9. Uživatel – kterýkoli návštěvník webové stránky http://tbtgmbh.at .

10. Poskytování osobních údajů - akce zaměřené na zpřístupnění osobních údajů konkrétní osobě nebo konkrétnímu okruhu osob.

11. Šíření osobních údajů - kterékoli akce, zaměřené na zpřístupnění osobních údajů neomezenému okruhu osob (přenos osobních údajů) nebo na seznámení s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zpřístupnění osobních údajů v médiích, jejích umístění v informačních a telekomunikačních sítích nebo poskytování přístupu k osobním údajům jiným způsobem.

12. Přeshraniční poskytování osobních údajů - poskytování osobních údajů na území cizího státu, úřadům cizího státu, zahraniční fyzické nebo zahraniční právnické osobě.

13. Zničení osobních údajů - kterékoli akce, v jejíchž důsledku osobní údaje nebo data jsou neodvolatelně zničena s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému databáze, a/nebo v jejíchž důsledku se zničí fyzické nosiče osobních údajů.



3. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje uživatele


1. Příjmení, jméno, jméno po otci.

2. E-mailová adresa.

3. Telefonní čísla.

4. Také na webové strance probíhá sběr a zpracování neosobních (zneosobněných) dat o návštěvnících (včetně souborů coookies) pomoci využití služeb internetové statistiky (Yandex Metric a Google Analytics a dalších).

5. Výše uvedené údaje (dále jen Politika) jsou spojené obecným pojmem „Osobní údaje".



4. Účel zpracování osobních údajů


1. Účelem zpracování osobních údajů uživatele je informovaní uživatele pomoci zaslání e-mailů pro něj.

2. Provozovatel má také právo zasílat uživateli oznámení o nových produktech a službách, o speciálních nabídkách a různých akcích. Uživatel může vždy odmítnout příjem informačních zpráv odesláním e-mailu provozovateli na elektronickou adresu office@tbtgmbh.at s poznámkou "Odmítnutí oznámení o nových produktech a službách a speciálních nabídkách".

3. Zneosobnění osobních údajů uživatelů, které se sbírají pomoci využití služeb internetové statistiky, slouží pro sběr informací o akcích uživatelů na webu, zlepšování kvality stránek a jejich obsahu.



5. Právní důvody pro zpracování osobních údajů


1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele pouze v případě, že je uživatel vyplňuje a/ nebo zasílá samostatně prostřednictvím speciálních formulářů, umístěných na strance http://tbtgmbh.at. Vyplněním speciálních formulářů nebo zasíláním svých osobních údajů provozovateli uživatel s těmito zásadami souhlasí.

2. Provozovatel zpracovává zneosobněné osobní údaje o uživateli pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče uživatele (je zapnuto zachránění souboru cookies a je povoleno použití technologie JavaScript).



6. Pravidla shromažďování, ukládání, přenosu a dalších typů zpracování osobních údajů


Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných provozovatelem je zajištěna prováděním právních, organizačních a technických opatření, nezbytným pro plnou implementaci požadavek platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k zabránění přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

2. Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy za žádných okolností předány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s prováděním platných právních předpisů.

3. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích může uživatel je aktualizovat samostatně, pokud zašle provozovateli na jeho e-mail office@tbtgmbh.at dopis s poznámkou „Aktualizace osobních údajů".

4. Termín pro zpracování osobních údajů je neomezený. Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas na zpracování osobních údajů zasláním e-mailové notifikace provozovateli na mail office@tbtgmbh.at, označena jako „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů".



7. Přeshraniční přenos osobních údajů


1. Provozovatel musí ještě před zahájením přeshraničního předávání (přenosu) osobních údajů se upevnit, že cizí stát, na jehož území je plánovaný přenos osobních údajů, zajišťuje spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.

2. Přeshraniční přenos osobních údajů na území cizích států, které nespln´uji ti požadavky, může se uskutečnit pouze v případě existování písemného souhlasu subjektu osobních údajů na přeshraniční přenos osobních údajů a/nebo realizaci smlouvy, jednou stranou kterého je subjekt osobních údajů.



8. Závěrečná ustanovení


1. Uživatel může obdržet jakékoli vysvětlení k otázkám, týkajícím se zpracování jeho osobních údajů, pokud zkontaktuje provozovatele prostřednictvím e-mailu office@tbtgmbh.at.

2. V tomto dokumentu se budou odrážet všechny změny politiky provozovatele ve zpracování osobních údajů. Tato zásada platí po dobu neurčitou, dokud ne bude nahrazena novou verzí.

3. Aktuální verze politiky je volně dostupná na internetu na adrese http://tbtgmbh.at/.
Made on
Tilda